Definicja
W literaturze przedmiotu spotkać się można z dwoma określeniami dotyczącymi przedmiotu niniejszych rozważań: „szpiegostwo przemysłowe” (industrial espionage) i „szpiegostwo korporacyjne” (corporate espionage). Natomiast specjaliści raczej unikają określenia „szpiegostwo gospodarcze”, gdyż słowo „gospodarczy” niejako zastrzeżone jest dla wywiadu gospodarczego, czyli narzędzia w służbie państwa.

Szpiegostwo przemysłowe, to działania wywiadowcze prowadzone dla celów komercyjnych, w odróżnieniu od tych działań wywiadowczych, które prowadzone są przez państwa dla zabezpieczenia ich narodowych interesów.

Szpiegostwo przemysłowe obejmuje m.in: kradzież tajemnic przedsiębiorstwa i handlowych, korupcję, szantaż i szeroko pojmowaną inwigilację technologiczną. W polskim prawodawstwie szpiegostwo przemysłowe - pojmowane w węższym znaczeniu (w tym wypadku użyto określenia „gospodarcze”) - to fakt bezprawnego uzyskania informacji stanowiącej tajemnice przedsiębiorstwa, ujawnienie jej innej osobie lub wykorzystanie we własnej działalności gospodarczej. Szpiegostwo to działanie z ukrycia, realizowane metodami pozaprawnymi, powodujące bezpośrednią szkodę organizacjom lub państwom.

Obiektem działań z zakresu szpiegostwa przemysłowego prowadzonego przez korporacje mogą być nie tylko korporacje konkurencyjne, ale także państwa narodowe, np. wówczas, kiedy istnieje potrzeba wcześniejszego pozyskania warunków rządowego kontraktu, o który ubiegają się inne korporacje. Potencjalne państwo goszczące, co podkreślano już we wcześniejszych rozważaniach, jest obiektem legalnego rozpoznania wywiadowczego, jak i działań szpiegowskich tych korporacji, które planują organizować na jego terenie działalność gospodarczą. Szpiegostwo przemysłowe niesłusznie kojarzy się zwykle z sektorami wytwarzającymi zaawansowane technologie, zwłaszcza z informatyką czy sektorem samochodowym. Działania szpiegowskie odczuwane są współcześnie niemal we wszystkich sektorach i na wszystkich światowych rynkach. Inaczej ujmując, szpiegostwo przemysłowe jest zagrożeniem dla wszelkiej działalności gospodarczej, której egzystencja i powodzenie zależy od informacji.

W ostatnich latach definicja szpiegostwa przemysłowego uległa znacznemu rozszerzeniu. Zalicza się do niego na przykład działania sabotażowe wewnątrz korporacji, czego wcześniej nie czyniono. W wielu przypadkach włącza się również malwersację i instalowanie szpiegowskich oprogramowań w komputerach. Często ten katalog rozszerzany jest o inne czyny, np. korupcję personelu, wymuszanie wiedzy o firmie, porywanie kierowniczej kadry kierowniczej lub członków jej rodzin. Włączanie do szpiegostwa czynów związanych z porwaniem budzi wątpliwości, ponieważ są to czyny stricte kryminalne, co nie zmienia faktu, iż taka praktyka istnieje.
Szpiegostwo Przemysłowe